Документа

СТАТУТ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ИЗУМИТЕЉА И НАУЧНИКА

 

На основу члана 22. Закона о удружењима ( „Сл. Гласник РС” 51/09 ) и у скаду са чланом 28. Статута Академије изумитеља Србије – САИН,  Скупштина  Академије изумитеља Србије – САИН, на седници одржаној  23.11.2009 год. у Београду усвојила је:

СТАТУТ

СРПСКЕ  АКАДЕМИЈЕ ИЗУМИТЕЉА И НАУЧНИКА - САИН

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Српска академија изумитеља и научника - САИН је непрофитабилана невладина организација изумитеља, научних и стручних радника у области изумитељства и аутора дела из области интелектуалне својине.

Члан 2. 

Пун назив удружења је: Српска академија изумитеља и научника

Скраћени назив удружења је: САИН

Седиште САИН  је у Земуну, Босанске крајине 22

САИН може користити латиничну верзију имена, као и верзију на енглеском језику.

Члан 3.

САИН делује на територији Републике Србије.

САИН се оснива на неодређено време.

Члан 4.

САИН има печат округлог облика, пречника 30 мм, где је у средини уписано «САИН», док је по ивици исписано «СРПСКА АКАДЕМИЈА ИЗУМИТЕЉА И НАУЧНИКА», а испод је исписано «БЕОГРАД».

Члан 5.

САИН има штамбиљ правоугаоног облика димензија 55x25 мм, на коме је исписан текст у пет реда, где је у првом реду исписано «СРПСКА АКАДЕМИЈА ИЗУМИТЕЉА И НАУЧНИКА», у другом реду <<САИН>> у трећем реду ознака «Бр.» са линијом за уписивање деловодног броја, у четвртом реду линија за уписивање датума и ознака «20», за уписивање године и скраћеница «год», а у петом реду «БЕОГРАД».

Члан 6.

Главни циљеви САИН су:

1. развијање свести и знања о значају интелектуалне својине, а посебно изумитељства за развој свих сфера друштава.

2. афирмација, организовање, подстицање и усмеравање изумитељства као и других облика креативних делатности људског ума као битног услова за технички, технолошки, економски, духовни и свеукупни друштвени развој и благостање друштва.

3. организовање, подстицање и усмеравање рада изумитеља из Србије и других земаља, првенствено оних из окружења, као других научних и стручних потенцијала ради правне уређености изумитељства, пропагирања његовог значаја за технички, технолошки и свеукупан развој и напредак друштва, као и подстицање примене изума у пракси.

4. праћење стања технике и изумитељства у Србији као и у другим државама, и да о томе на адекватан начин обавештава изумитеље и потенцијалне изумитеље, научне и стручне раднике из области изумитељства, као и заинтересоване научне, привредне, државне и друге субјекте и институције.

5. стварање информационих, техничко-технолошких, економско финансијских, кадровских, нормативних и других услова за заштиту и пласман изума и дела интелектуалне својине, на домаћем и иностраном тржишту.

6. вођење евиденције изума, који испуњавају одређене услове и критеријуме, као и евиденције  изумитеља .

7. развијање мултидисциплинарног, тимског, стваралачког, изумитељског духа међу својим члановима,  повезивање својих чанова и припадника других изумитељских,  организација и удружења.

8. остваривање непосредне сарадње са државним органима, научним институцијама, привредним субјектима, организацијама, удружењима, заводима и другим правним субјектима чије су делатности и пословне активности повезане са изумитељством.

9. перманентно подстицање друштвене верификације свих видова изумитељства.

10. непрекидно помагање стручног усавршавања изумитеља и осталих чланова ради оставривања светски признатих достигнућа у области изумитељства.

11. активна бригу о социјалном  статусу својих чланова и пружање хуманитарне и друге помоћи у складу са могућностима организације.

Члан 7.

Ради остваривања својих циљева САИН ће:  

1. помагати стварању материјалних, финансијских, техничко-технолошких, кадровских и других услова за креативан рад изумитеља и научника, као и оних који би то могли постати

2. указивати на значај изумитељства и науке, за свеукупан развој друштва на свим скуповима на којима учествују њени чланови као и у средствима јавног информисања

3. издавати редовне и повремене стручне часописе, новине, билтене као и други штампани, аудио и видео материал и публикације

4. пропагирати изумитељство преко свог интернет сајта

5.организовати стручне семинаре за своје чланове и друга заинтересована лица

6. достављати предлога надлежним државним органима и образовним институцијама за израду и примену у образовном процесу наставних планова и програма који ће обезбедити најповољније услове за развој креативног духа и изумитељских  интересовања код младих генерација

7. покретати иницијативу код државних и других органа за адекватно вредновање резултата изумитељског рада

8. организовање изумитељских и научних тимова ради остварења изума, њихове заштите, као и примене у пракси и реализације на тржишту.

9. Пружати стручне савете својим члановима у поступку пријаве и заштите изума и других ауторских дела из области интелектуалне својине.

10. водити евиденције о својим члановима и њиховим изумима односно ауторским делима

11. предлагати изумитеље и научнике,  за доделу награда, одликовања, друштвених признања и ради чланства у другим научним организацијама у земљи и иностранству.

12. обавештаватие домаће и иностране привредне субјекте, коморска и струковна удружења о изумима и ауторским делима, чија би реализација на тржишту донела добит свим учесницима.

13. давати препоруке банкарским и финансијским организацијама за доделу кредита и дрругих видова финансијске помоћи у сврху реализације изума и ауторских дела  који су оцењени као најпрофитабилнији.

14. давати препоруке и предлоге државним органима за оснивање државног фонда или јавног предузећа за подстицање изумитељства од почетних идеја и концепата, патентне односно друге одговарајуће правне заштите, пробне производње и посредовања у повезивању са привредним субјектима који су заинтересовани за производњу и пласман производа насталих изумитељством, до реализације на домаћем и иностраном тржишту.

15. успостављти информационе веза са носиоцима база података из земље и иностранства, о стању технике у појединим областима изумитељства и омогућавање коришћења прибављених података од стране заинтересованих субјеката.

16. успостављање и ажурно вођење евиденције изумитеља и научника као и  научних инсиитуција, специјализованих предузећа и других правних субјеката по областима специјализованости и изумитељских  интерсовања.

17. Сарадња са другим научним установама на принципима

-  Комплементарности активности

-  Равноправности у сарадњи

-  Добровољности и договорности у обављању активности од заједничког интереса

-  Залагању за забрану нелојалне конкуренције

-  Међусобне помоћи и солидарности

-  Рационалности и економичности  

Члан 8.

Чланови САИН могу бити :

 -  изумитељи 

 -  истакнути научници

 - појединци и асоцијације који су својим активностима дали значајан допринос
развоју изумитељства у  републици Србији или на међунуродном плану, без обзира на пребивалиште односно седиште, држављанство, националну, верску или другу припадност

Члан 9.

Чланство у  САИН стиче се испуњавањем прописаних услова и потписивањем приступнице.

Одлуку о пријему у чланство доноси комисија за пријем нових чланова.

Чланство у САИН се доказује чланском картом и редовном уплатом чланарине.

Члан 10.

Чланство у САИН престаје:

а) подношеињем захтева за иступање  из чланства

б) одлуком суда части САИН

ц) престанком рада САИН

Одлуку о престанку чланства доноси комисија за пријем нових чланова.   

Чланство у САИН аутоматски се губи неплаћањем чланарине за 3  месеца узастопно, или неплаћањем чланарине за 4 месеца у току једне календарске године.

Члан 11.

САИН води регистар својих чланова, издаје повељу о  звању,  као и чланску карте на основу којих се остварују права утврђена статутом и другим актима САИН.                 

Члан 12.

Члан има право да :

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева академије;

- да бира и буде биран у органе САИН ако је члан сазвањем

- да буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима САИН.

-  да захтева подршку за свој изумитељски и стваралачки рад у складу са циљевима, задацима и програмом рада  САИН

-  да ради на свом стручном оспособљавању и усавршавању

- да од САИН, њених органа и чланова добија сва расположива сазнања, информације и податке који су потребни за успешан стваралачки рад и стицање звања

- да постављају питање члановима органа и телима САИН без страха да ће због тога сносити штене последице

- да тражи хуманитарну и другу помоћ и заштиту у границама могућности САИН.

Члан 13.

Члан је дужан да:

- се придржава одредаба статута и других нормативних аката САИН

- активно доприноси остваривању циљева САИН;                                       

- учествује, у складу са интересовањем, у активностима САИН;                 

- поступа, у складу са професионалним етичким кодексом;

- благовремено обавештава САИН, њене органе и чланове о свим знањима и информацијама којима располажу а од значаја су за њен рад;

- на стручним састанцима САИН презентира своје изуме и научна дела;

- поштује друге чланове САИН;

- уредно плаћа чланарину и извршава друге финансијске обавезе утврђене актима САИН;

- по престанку чланства у САИН врате добра која је задужио;

- чува тајност података добијених у активностима САИН уколико то захтева закон, надлежни државни орган или одлука  САИН;

- извршаваји друге обавезе утврђене статутом, нормативним актима и одлукама САИН;

- у границама својих могућности пружа помоћ другим члановима којима је она неопходна.

Члан 14.

Повреда одредби статута и других нормативних аката одлука САИН подлеже дисциплинској одговорности сваког члана.

Члан 15.

Чланови САИН могу бити:

 - индивидуални чланови - физичка лица, са пребивалиштем у Србији и ван ње

 - колективни чланови – сродне асоцијације и удружења из земље и иностранства

 - почасни чланови.

Члан 16.

Академско звање члана се утврђује на основу посебног правилника о звањима који утврђује критеријуме за доделу звања.

Правилник доноси скупштина САИН.

Члан 17.

За почасног члана САИН може бити проглашен грађанин Републике Србије или страни држављанин који је својим угледом, знањем, материјално, технички, финансијски или на други начин дао значајан допринос афирмацији и развоју изумитељства или подизању угледа односно остваривању циљева и задатака  САИН.

Почасни члан добија почасну чланску карту САИН.

Члан 18.   

Органи САИН су:

 - скупштина

-  председништво

-  председник академије

-  комисија за пријем нових чланова

-  комисија за звања

 - суд части

Члан 19.

Скупштина САИН је највиши орган управљања САИН.

Скупштину САИН чине сви њени  чланови са звањем академика.

Члан 20.

Скупштина САИН има следеће надлежности:

- усваја, мења и допуњује Статут

- бира и разрешава лице(лица) овлашћена за заступање удружења

- доноси програм рада

- на предлог председништва доноси финансијски план

- усваја годишњи финанасијски извештај

- доноси правилнике о раду комисија

- доноси пословник о раду скупштине као и друга нормативна акта за које није утврђена надлежност другог органа

- бира и разрешава председника и подпредседнике САИН

- бира и разрешава генералног секретара  

- бира и разрешава председавајућег и чланове комисија

- бира и разрешава председавајућег и чланове суда части,

- доноси одлуку о учлањењу САИН у сродне међунарадне организације и удружења

- доноси одлуку о престанку рада САИН

- обавља и друге послове за којима се укаже потреба, а нису у надлежности другог органа или тела

- доноси одлуку о оснивању привредних субјеката, институти или други органа ради остваривања циљева САИН.

Члан 21.

Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње, а ванредно по потреби.

Редовне и ванредне седнице скупштине САИН заказују председавајући скупштине САИН уз достављање предлога дневног реда.

Позив за седницу скупштине се доставља најмање 7 дана пре датума одржавања  за редовне седнице скупштине а за ванредне скупштине најмање 3 дана пре одржавања.

Члан  22.

Ванредна седница скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном облику, поднесе најамање једна трећиначланова удружења.

Ванредно заседање скупштине САИН могу затражити и председништво САИН и председник САИН.

Захтев за ванредно заседање Скупштине САИН се доставља председавајућем скупштине САИН и мора да садржи образложење и предложени дневни ред са потребним материјалом.

Ванредно заседање САИН заказује председавајући скупштине САИН у року од 7 дана од дана пријема захтева за сазивањем ванредне скупштине САИН, а  најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

Члан 23.

Скупштина одлучује на седницама јавним гласањем.

Изузетно, скупштина може донети одлуку да се о појединим питањима гласа тајно.

За ванредну скупштину може се донети одлука и о електронском гласању чланова који нису присутни

Члан 24.

Кворум за пуноважно доношење одлука на седници скупштине чини најмање половина плус један члан од присутних чланова скупштине.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама статута, избор или разрешење председника и потпредседника САИН, неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова скупштине.

Члан 25.

Председништво је извршни орган САИН, који се стара о спровођењу циљева САИН, који су утврђени статутом.

Председништво руководи радом САИН између две седнице скупштине и доноси одлуке ради:

- извршавања одлука скупштине САИН

- припрема предлоге измене и допуне статута, програма рада, пословника о раду скупштине, правилника о унутрашњој организацији, правилника о раду суда части и других нармативних аката које усваја скупштина

- припрема предлоге одлука које усваја скупштина

- доноси пословник о свом раду

- подноси извештај о свом раду пред свако редовно заседање скупштине

- подноси извештај скупштини о извршењу финансијског плана

- обезбеђује јавност рада САИН

- покреће иницијативу за ванредно заседање скупштине уколико се за тим укаже потреба

- предлаже скупштини разрешење својих чланова уколико се за то укаже потреба

- распоређује чланове САИН у поједина тела САИН

- даје смернице и координира рад телима САИН

- по потреби оснива привремена тела ради извршења одреđенoг задатка из надлежности Председништва

- доноси одлуку о висини чланарине

- обавља и друге послове које му повери скупштина.

Члан 26.

Председништво броји пет чланова:

Председавајућег и чланове председништва бира и разрешава скупштина САИН.

Члан председништва по функцији је и генерални секретар САИН

Члан 27.

Одлуке председништва се доносе већином гласова присутних чланова.

Председништво пуноважно одлучује уколико су на седници присутна најмање 3 члана председништва.

Седнице председништва сазива председавајући председништва на основу пословника о раду или по својој иницијативи, као и на предлог већине чланова председништва.

Члан 28.

Седницама председништва председава председник САИН.

У случају одсуства председавајућег председништва, седницом председава један од потпредседника председништва.

Уколико председавајући председништва својом одлуком не одреди председавајућег председништво у његовом одсуству, председавајућег ће одредити присутни чланови председништва на основу одредаба статута и пословника о раду председништва.

Члан 29.

Мандат чланова председништва траје две године.

Члан САИН може неограничен број пута бити биран за члана председништва.

Члан 30.

 Председник САИН има следећа задужења :

 - заступа и представља САИН

 - организује рад и председава седницама  скупштине

 - координира рад органа  САИН

 - стара се о извршењу одлука скупштине, председништва, као и других органа и тела САИН

 - успоставља и организује сарадњу са другим удружењима, организацијама, органима и  институцијама из земље и иностранства и учествује у њеној реализацији

 - подноси иницијативу за измене и допуне статута и других нормативних аката 

 - располаже финансијским и другим средствима САИН у складу са финансијским планом  

 - обавља и друге пославе које му одреди скупштна и председништво САИН

Члан 31.

Председник  САИН је одговоран за законитост рада САИН.

Председник САИН је самосталан је у вршењу послова који су му поверени статутом.

У извршавању својих задатака и послова, председник САИН доноси решења, издаје налоге и обавезујућа упутства, у складу са статутом и другим нормативним актима САИН.

Члан 32.

Председник САИН је по функцији председавајући скупштине САИН, а потпредседници САИН су по функцији потпредседници скупштине САИН.

Члан 33.

У случају одсутности или спречености да обавља  послове предвиђене актима САИН , председника замењује подпредседник.

Одлуку о вршењу дужности подпредседника доноси председник САИН.

У случају да председник у року од 30 дана од дана спречености за обављење послова предвиђених актима САИН не донесе писану одлуку о вршењу дужности председника од стране једног од потпредседника, одлуку доноси председништво. 

Члан 34.

Мандат председника и потпредседника САИН траје две године.

Председник и потпредседници САИН могу бити биран више пута узастопно на ту функцију.

Члан 35.

Комисије САИН по правилу броје најмање три члана.

Председавајуће комисија  бира и разрешава скупштина САИН.

Члан 36.

Одлуке комисија доносе се већином гласова присутних чланова.

Комисија пуноважно одлучује уколико су на седници присутна најмање 2 члана.

Седнице комисија сазива председавајући комисије на основу пословника о раду или по својој иницијативи, као и на предлог већине чланова комисије.

Члан 37.

Седницама комисија председава председавајући комисије.

У случају одсуства председавајућег комисије, седницом председава један од чланова комисије на основу одлуке председавајућег комисије.

Уколико председавајући комисије својом одлуком не одреди председавајућег комисије у његовом одсуству, председавајућег ће одредити присутни чланови комисије на основу одредаба статута и пословника о раду комисије.

Члан 38.

Мандат чланова комисија траје две године.

Члан САИН може бити биран за члана комисије неограничен број пута.

Члан 39.

Суд части САИН броје три члана.

Председавајућег суда части и чланове суда части бира и разрешава скупштина САИН.

Члан 40.

Суд части обавља послове дисциплинске и материјалне одговорности у складу са посебним правилником о раду суда части.

Члан 41.

Одлуке суда части се доносе већином гласова присутних чланова.

Суд части пуноважно одлучује уколико су на седници присутна најмање 2 члана. Седнице суда части сазива председавајући суда части на основу пословника о раду или по својој иницијативи, као и на предлог већине чланова суда части.

Члан 42.

Седницама суда части председава председавајући суда части.

У случају одсуства председавајућег суда части, седницом председава један од чланова суда части на основу одлуке председавајућег суда части.

Уколико председавајући суда части својом одлуком не одреди председавајућег суда части у његовом одсуству, председавајућег ће одредити присутни чланови суда части на основу одредаба статута и пословника о раду суда части.

Члан 43.

Мандат чланова суда части траје две године.

Члан САИН може бити биран за члана суда части неограничен број пута.

Члан 44.

Генерални секретар САИН је стручно лице кога на предлог председника САИН именује скупштина САИН

Генерални секретар САИН формира и руководи стручном службом САИН.

Члан 45.

Генерални секретар САИН:

- обавља све економско-финансијске послове који се односе на редовно пословање САИН

- обавља све правне, кадровске и организационе послове који се односе на ефикасно функционисање стручне службе САИН

- обавља послове контаката са медијима као и све друге послове који му буду поверени у оквиру паслова руковођења стручном службом

- стара се вођењу евиденције о члановима САИН

- прослеђује члановима путем електронске поште информације о  активностима органа и тела САИН

- стара се о административним послова у вези са радом скупштине и осталих формираних органа и тела САИН

- обавља и друге послове које му повере председник, управни одбор и  скупштине

- води евиденцију о редовном плаћању чланарине и једном у три месеца о томе извештава  председништво и суд части

Члан 46.

Мандат генералног секретара траје три године.

Генерални секретар САИН може више пута узастопно бити биран на ту функцију.

Генерални секретар за свој рад одговара скупштини САИН.

Члан 47.

У оквиру САИН, председништво може формирати одељења или секције на основу конкретне потребе пројеката или сличне области рада.

Члан 48.

Одељењима и секцијама руководе председавајући одељења или секција.

Председавајућег и заменика председавајућег одељења или секције бира председништво или председник академије.

Кворум и начин одлучивања у оквиру одељења или секције се заснивају на принципима одлучивања осталих органа САИН дефинисаним статутом.

Члан 49.

Називи одељења и број и називе секција и подручја деловања утврђују се правилником о унутрашњој организацији САИН који доноси председништво

Члан 50.

Чланови САИН се могу организовати и у регионалне секције, у зависности од места рада и пребивалишта.

Сваком регионалном секцијом руководи један од чланова председништва.                    

Члан 51.

Рад  САИН је јаван.

Председништво, председник и генерални секретар предузимаја потребне мере за обезбеђивање јавности рада САИН, као и потпуно и благовремено информисање чланова  о раду САИН.

Члан 52.

САИН обезбеђује јавност рада:

- оглашавањем на огласним таблама, у јавним гласилима и другим начинима писменог оглашавања

- посебним саопштењима у средствима јавног информисања

- издавањен јавних гласила, билтена, годишњака и других публикација

- информисањем путем посебног сајта на интрнету

- излагањем чланова САИН на јавним, научним стручним и другим скуповима, трибинама, семинарима на којима се јавност обавештава о раду и доприносу САИН изумитељству и нучној мисли

- омогућавањем присуства на седница органа заинтересованим лицима која нису чланови  органа и тела САИН

- свим другим погодним начинима за информисање јавности о деловању САИН

Члан 53.

САИН прибавља средства:

- од месечних чланарина,

- донација,

- добровољних прихода,

- поклона,

- прилога заинтересованих спонзора,

- конкурисањем за пројекте код, домаћих и страних, државних органа или фондација

- из других извора, у складу са законом.

Одлуку о висини месечне чланарине доноси председништво САИН.

Члан 54.

САИН престаје са радом:

- одлуком скупштине,

- када престану услови за остваривање циљева САИН,

- ако се број чланова САИН смањи испод броја предвиђеног за њено оснивање

- у другим случајевима предвиђеним законом.

САИН престаје са радом одлуком скупштине, а на предлог председништва.

Одлука скупштине о престанку рада САИН доноси се 2/3 већином гласова присутних чланова.

Члан 55.

У случају доношења одлуке скупштине САИН о престанку рада због  разлога наведених у алинеји 1. и 3. члана 54. председник САИН је дужан да у року од 15 дана од дана доношења одлуке о престанку рада САИН, поднесе захтев надлежном органу за брисање из регисира.

Уколико САИН из објективних разлога мора престати са радом, а сазивање и одржавање скупштине није могуће, одлуку о престанку рада САИН може донети и председништво.

Члан 56.

Одлуком скупштине о престанку рада САИН одредиће се и поступак са његовом имовином, у супротном имовина САИН распоределиће се у складу са законом.

Члан 57.

Иницијативу за измене и допуне овог Статута могу паднети:

- председништво

- председник САИН

- најмање једна трећина (1/3) чланова САИН

Члан 58.

Иницијатива за измене и допуне статута доставља се председништву.

Председништво доноси одлуку о оправданости поднете иницијативе у року од 15 дана од дана пријема иницијативе за измену  допуну статута САИН.

Члан 59.

У случају да председништво донесе одлуку о усвајању иницијативе за измену и допуну статута, истовремено ће формирати посебну статутарну комисију која ће у року од 60 дана од дана формирања сачинити предлог измена и допуна статута.

Предлог статутарне комисије за измену и допуну статута САИН председништво доставља скупштини на усвајање најкасније у року од 90 дана од дана усвајања иницијативе за измену и допуну статута.

Члан 60.

Након одлуке скупштине САИН о доношењу новог статута или изменама и допунама постојећег статута, председавајући скупштине ће у року од 15 дана од дана доношења скупштинске одлуке о свим донетим одлукама обавести надлежни орган код кога је САИН регистрована.     

Члан 61.

Изворно тумачење одредби статута даје скупштина САИН.

Члан 62.

Статут ступа на снагу даном усвајања на скупштини САИН.